برف بازی با طعم نشاط
بارش رحمت الهی این روزها تقریباً در سراسر کشورمان بصورت برف و باران موجب خوشحالی مردم،پاکیزگی هوا و طراوت نابی در طبیعت شده که هرکس به نحوی از این پدیده گرانقدر متأثر و بهره مند میگردد.برف بازی و ساختن آدم برفی یکی از سرگرمیهای پرتحرک و نشاط آور روزهای برفی محسوب می شود.
نظرات کاربران
UserName