گزارش تصویری از مرحوم آیت‌الله سید جمال‌الدین گلپایگانی
بیش از نیم قرن پیش و در چنین روزی، آیتالله سید جمالالدین گلپایگانی دار فانی را وداع گفت. این عارف نامی و مرجع تقلید شیعی در طول حیات مبارک خویش مکاشفات بسیاری داشت که نشان از مقام بالای وی دارد.
دربیست و نهممحرمالحرام 1377 هجری،فقیه و عارف برجسته شیعه، حضرت آیتالله سید جمالالدین گلپایگانی در سن 82 سالگی چشم از جهان فرو بست.
وی دارای مراتب عالی عرفان بود و مکاشفات بسیاری در طول حیات این مرجع شیعی رخ داده و نقل شده است.
مرحوم آیتالله گلپایگانی(ره) خلاف برخی جریانهای معنویتگرا و صوفیانه که بیشتر در عزلتنشینی به سر میبرند، در طول حیات خویش سعی کرد تصویر کاملی از عرفان اسلامی بر اساس مشرب اهل بیت(ع) ارائه دهد.
به عنوان نمونه،آن عالم ربانی در جنگ جهانی اول، به همراه آیتالله العظمی میرزا محمد تقی شیرازی (شیرازی دوم)، اسلحه به دست گرفت و علیه مستکبران جنگیدند.همچنین، وقتی علمای عراق به انتخابات فرمایشی انگلیسیها در سال 1342 هجری قمری اعتراض کردند، آیتالله گلپایگانی از جمله چهرههای معروفی بود که به دلیلهمراهی در این اعتراض، بهایران تبعید شد.
در مقام سید جمالالدین گلپایگانی همین بس که وقتی نامهاش به آیتالله العظمی بروجردی میرسید، به احترام از جا بر میخاست، آن را میبوسید و روی دیدگانش مینهاد.
نظرات کاربران
UserName