معماری زیبای موزه هنر میشیگان
زها حدید، معمار برجسته عراقی تباری است که در بریتانیا زندگی میکند و مجموعهای از زیباترین بناهای دنیا را طراحی کرده است؛ حدید در سال ۲۰۰۴ میلادی نخستین زن بود که جایزه معماری پریتزکِر را به دست آورد.
این معمار برجسته طراحی ساختمانهایی چونایستگاه قطار سریعالسیر ناپل،ساختمان مرکزی بامو درلیپزیگ، آلمان، سکوی پرش اسکی برگیسل در اینسبروک، اتریش و ... را طراحی کرده است.
گفتنی است، به تازگی از جدیدترین پروژه این معمار برجسته در میشیگان پردهبرداری شده است.
نظرات کاربران
UserName