خانه هایی که میشود روی سقفشان راه رفت!
زمانی که تخیل معماران از واقعیت پا به داستان ها می گذارد آنها با هنر نمایی هایی غیره قابل تصور می کنند.این بنا های معکوس یکی از این هنر نمایی هاست.خانه هایی که سقف هایشان روی زمین و زمینشان رو به آسمان استو می توان بر روی سقف این خانه های راه رفت!
نظرات کاربران
UserName