اخراجی های سه
اخراجیها ۳ آخرین قسمت از سهگانه اخراجیها، به کارگردانی مسعود دهنمکی و محصول ایران است که در ۱۹ اسفندماه ۱۳۸۹ در تالار بزرگ کشور اکران خصوصی و در ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ اکران عمومی شد. این قسمت اخراجیها به مسائل و مشکلات اخراجیها پس از جنگ و جامعه امروز میپردازد. تمام صحنههای مربوط به فیلم در فضای شهری و در تهران مقابل دوربین رفته است. این فیلم مانند اخراجیها و اخراجیها ۲ از مضمون جنگ ایران و عراق و روایتی طنز برخوردار است و به نوعی نتیجه قصه این سهگانه در این فیلم بیشتر نمود پیدا میکند.
نظرات کاربران
UserName