بیست ونهمین جشنواره ی فیلم فجر
جشنوارهٔ بینالمللی فیلم فجر جشنوارهای سینمایی است که از سال ۱۳۶۱ تاکنون معمولاً در میانه بهمن ماه هر سال در تهران برگزار میگردد. تاکنون سی دوره از این جشنواره برگزار شده است که آخرین آن در سال 1390 بود.
نظرات کاربران
UserName