انواع کپسول های آرام بخش
استفاده از آرام بخش های خفیف در دهه 1960 و 1970 بالا گرفت. تخمین زده می شد که از هر 50 نفر یک نفر به صورت شبانه روز و برای تمام مدت سال داروی آرامبخش مصرف می کند. اشخاص بالای 75 سال و زنان میان سال بیشترین مصرف کنندگان این داروها بودند. زنها در مجموع دو برابر مردها قرص آرامبخش استفاده می کنند. علتش این است که زنها در مقایسه با مردها بیشتر به پزشک مراجعه می کنند و از اضطرابشان حرف می زنند
نظرات کاربران
UserName