کیبورد
در زبان انگلیسی کامپیوتر به ماشینی میگفتند که محاسبات ریاضی را (بدون ابزارهای کمکی مکانیکی) انجام میداد. بر پایهٔ واژهنامه ریشهیابی Barnhart Concise واژهٔ کامپیوتر در سال ۱۶۴۶ به زبان انگلیسی وارد گردید که به معنی شخصی که محاسبه میکند بودهاست و سپس از سال ۱۸۹۷ به ماشینهای محاسبه مکانیکی گفته میشد
نظرات کاربران
UserName