سونی
در سال ۱۹۸۲ کایروپ نوع دوم سیستم را عرضه کرد که براساس CP/M طراحی شدهاست. این سیستم دو برابر درایو فلاپی میباشد و میتواند ظرفیت ۲ برابر تولید کند. یک موفقیت مربوط به Compag بود که اولین محصول آن در ۱۹۸۳ عرضه شد. رایانه IBM یک سیستم استاندارد میباشد و میتواند از نوع Dsborne به شمار رود. توان AC در راهاندازی آن استفاده خواهد شد. Ms- dos یک ویژگی از IBM میباشد که سازگاری PC ندارد.
نظرات کاربران
UserName