تکنولوژی
Laptopها میتوانند بر یک طیف محاسباتی بین ابزار پرتابل قرار گیرند. نقطه استفاده آن مانند نرمافزار دسک تاپ است ولی نمیتواند محاسبات متحرک را انجام دهد. دیگر نقاط طیف عبارتند از: رایانههای پرتابل: اینها به آسانی حرکت میکنند و نمیتوانند هنگام حمل استفاده شوند. زیرا به توان AC نیاز دارند. رایجترین آنها osbornel میباشد که میتواند نرمافزار دسکتاپ را راهاندازی کند ولی حامی محاسبه متحرک نمیباشد.
نظرات کاربران
UserName