کامپیوتر
هر نوع مسئله در تجارت لپ تاپ شاخص اصلی از رایانه شخصی میباشد. چندین سازنده متفاوت وجود دارند که هر یک میتوانند سیستمهای خاص داشته باشند. ناسازگاری یک هنجار است. این نوع قطعات درونی و اختصاصی که توسط تولیدکنندگان تولید میشوند با دیگر محصولات عوض میشوند. این مولفهها میتوانند با laptop استفاده شوند. چند دلیل عبارتست از تضمین ثبات پذیری، عمر طولانی محصول و جلوگیری از مسائل صفانت و حفاظت مبتدیان از آسیب ماشین یک نکته مهم این است که اکثریت لپ تاپها در بازار توسط DMS ساخته میشوند. ODM بیش از OEM اهمیت دارد.
نظرات کاربران
UserName