هواپیما در حال سوخت گیری
وضوح در جهت طول96 وضوح در جهت عرض96
نظرات کاربران
UserName