سنت پیامبر ازدواج به موقع
ازدواج یك سنت طبیعی و الهی است. این را پیامبر (اكرم صلی الله علیه و آله) به سنت خودشان تعبیر میكنند. معنایش این است كه در اسلام بر روی این مسئله تأكید ویژه ای شده. چرا؟ به خاطر اهمیت این مسئله، به خاطر تأثیر عمیق تشكیل خانواده در تربیت انسان، در رشد فضایل، در ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی و تربیتهای بعدی.
نظرات کاربران
UserName