« Jantar Mantar »؛ رصدخانه نجوم باستان در هند
این بنا به عنوان مرکز رصدخانه و تحقیقاتی نجومی توسط حاکم جی پور، در سال ۱۷۲۴ ساخته شدهاست. توسط این بنا که دارای محاسبات نجومی است، گردش ستارگان را اندازه گیری میکردند.جانتر مانتر مجموعهای از ابزارهای معماری نجومی است، که توسط مهاراجه (پادشاه) جی سینگ دوم ساخته شد.این سازه به عنوان مهارتهای نجومی و مفاهیم کیهان شناختی بعد از پایان دوره مغول در سال ۲۰۱۰ در میراث جهانی یونسکو ثبت گردیدهاست.
نظرات کاربران
UserName