همه چیز یک زندگی روستایی
هوانگ گینگجونگ با سفر با مناطق روستایی در چین از مردم خواسته است تا کلیه وسایل زندگی خود را بیرون از خانه بیاورند تا از آنها عکاسی کند.
این عکاس گفته در برخورد اول با مردم و درخواست آنها برای بیرون کشیدن اسباب زندگی از خانه و عکاسی از آن همه تعجب میکردند. مردم این حرکت را غیر معمولی میخواندند اما او هدف خود از این کار رابه تصویر کشیدن یک زندگی ساده روستایی و وسایلی که با آنروزگار میگذرانند، بیان کرد، بنابراین آنها با درخواست او موافقت میکنند.
نظرات کاربران
UserName