نسخه اي از قرآن قديمي تهذيب شده
کتابت قرآن یکی از موضوعات بنیادین در علوم قرآنی و مجموعه علوم و معارف اسلامی است و علم قرائات و نیز علم رسم المصحف یا علم مرسوم الخط جایگاه و نقش مهمی در ارتباط با حفظ اصالت و جاودانگی قرآن بر عهده دارند. ضرورت نگارش قرآن کریم در زمان حیات پیامبر اسلام روشن بود، زیرا اعتماد بر حفظ قرآن در حافظهها نمیتوانست اطمینان خاطر در مورد صیانت قرآن را فراهم سازد. از این رو، پیامبر اسلام به جهت اهتمام خاصّ به قرآن برای نوشتن وحی، آنان را که نوشتن میدانستند برگزید تا با دقت به ثبت و ضبط آیات اقدام نمایند و هر وقت که آیهای نازل میشد و پیغمبر اسلام آنرا بر اصحاب فرو میخواند از صحابه کسانی که خط داشتند و کتابت میدانستند آیه را بر استخوان، چوب، برگ خرما و چیزهای معمول به زمان مینوشتند. این گروه کُتّاب وحی نامیده میشدند. عدهای هم آنها را حفظ میکردند.
نظرات کاربران
UserName