نسخه اي از قرآن قديمي تهذيب شده
محققان درباره اولین نویسنده وحی در مکه نام عبدالله بن سعد و راجع به نخستین نویسنده وحی در مدینه نام ابیّ بن کعب را به میان میآوردند. بر اساس روایات آن که بیش از همه به نگارش وحی موفق بود، در مرحله اوّل علی بن ابی طالب و سپس زید بن ثابت میباشد، چون این دو بیش از دیگران ملازم پیغمبر بودند. علی بن ابی طالب و زید بن ثابت و ابیّ ابن کعب به خاطر ملازمت مداوم با پیامبر اسلام دارای مقامی برجسته در امر نگارش وحی و احاطه بر آیات قرآن بودند. نویسندگان وحی قرآن را بر استخوان کتف و پوست و چوب مینوشتند و نوشتهها را در جایی جمع میکردند.
نظرات کاربران
UserName