نسخه اي از قرآن قديمي با خط كوفي
خط کوفی تقریباً از ابتدا برای نوشتن قرآن بهکار برده شد. پس از زمانی خط کوفی از صورت سادگی بیرون آمد و دارای قواعد و موازین معینی شد، بطوریکه از آثار باقیمانده و قرآنهای نوشته شده آن دوران این تکامل را میتوان مشاهده نمود. بهطور کلی قرآنهایی که از سدههای اولیه باقی مانده بهخط کوفی نوشته شدهاست و این موضوع تا قرن پنجم هجری ادامه داشتهاست. خط کوفی قابلیت استفاده در امور تزئینی را دارا بود و خطاطان میتوانستند براحتی آن را به هر شکل با مقاصد و نظریات خویش منطبق سازند و پس از آنکه کاربردش را در نگارش متن قرآن از دست داد بیشتر برای کتیبههای تزئینی در بناها یا بر روی اشیاء مختلف گرفت.
نظرات کاربران
UserName