نسخه اي از قرآن قديمي
قرآن (نام پارسی قدیمی: نُبی) کتاب آسمانی دین اسلام است. به باور مسلمانان قرآن به صورت وحی از سوی خداوند نازل گردیده و معجزه محمد (ص) و یکی از موارد اشاره شده در حدیث ثقلین است. قرآن که از ریشهٔ قرء گرفته شدهاست، در واژه به معنی جمع نمودن، فراهم آوردن، سال و همچنین خواندن است. در سوره علق به این معنی اشاره میشود. در باور مسلمانان، این کتاب در یک دورهٔ ۲۳ ساله از جانب خدا و از طریق جبرئیل بر محمد، که او را آخرین پیامبر میخوانند، فروفرستاده شدهاست. مجموع این فروفرستادهها (وحی) به شکل کتابی گردآوری شده که قرآن نام دارد. قرآن دارای ۳۰ جزء، ۱۱۴ سوره و ۶۲۳۶(عدد کوفی)=۶۲۲۶(عدد شامی)=۶۲۱۴(عدد مدنی)=۶۲۰۴(عدد بصری) آیه است.
نظرات کاربران
UserName