ساعت جيبي
ساعت وسیلهای است که برای اندازه گیری و تعیین زمان از آن استفاده میشود.این وسیله از قدیمیترین اختراعات انسانی به شمار می رود. ساعتها در اشکال و اندازههای مختلفی وجود دارند که برای کاربردهای مختلفی ساخته شدهاند. ساعت جیبی:نوعی ساعت همراه است که این ساعت را در جیب میگذارند و معمولاً زنجیری کوچک دارد که به لباس شخص متصل میگردد.
نظرات کاربران
UserName