سي دي در پاكت
لوح فشرده یا سیدی (به انگلیسی: Compact disc)یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن دادههای رقمی (دیجیتالی) بکار میرود. لوح فشرده در اصل برای کار با آواهای دیجیتالی شده، اختراع شده بود و همچنین به عنوان ابزار ذخیره و انبارش دادهها یا همان لوح فشرده فقط خواندنی (سیدی رام CD-ROM) هم استفاده میشود. ابزاری که توانایی خواندن سیدی رام را دارند امروزه از اجزاء استاندارد رایانههای شخصی بشمار میروند.
نظرات کاربران
UserName