بندرگاه يك شهر
بندرگاه به محدودهای از یک بندر میگویند که در آن تأسیساتی برای دسترسی به کشتیهای بزرگ و یا پهلوگیری آنها در کرانه دریا ایجاد شده باشد. این تأسیسات ممکن است طبیعی و یا مصنوعی و یا ترکیبی از این دو باشد. پهنه آبی کنار ساحل که دارای عمق کافی برای ورود کشتیهاست و با توجه به موقعیت آن کشتیها را از باد و امواج محفوظ میدارد که معمولا مجهز به باراندازها، اسکلهها، لنگرگاهها و تعمیرگاههاست.
نظرات کاربران
UserName