فروشگاه و پاساژ چند طبقه
پاساژ به معنی گذرگاه یا میانه دو چیز می باشد. در دوران گوناگون تیمچهها یا گذرهای، با جای دادن حجره ها و مغازه ها در درون خود نقش نوعی بازارچه یا مرکز خرید را ایفا می کردند. امروزه پاساژ ها در درون یک ساختمان یا مجموعهای از ساختمانها قرار دارند. که شامل فروشگاههای گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاهها میشوند. راهروهای یک پاساژ میتواند بن بست یا مرتبط با راهروهای دیگر باشد. پاساژهای امروزی معمولاً چندطبقه بوده و راهروها در طبقات گوناگون بر روی هم قرار گرفتهاند. بازارهای ایران بویژه بازار تبریز، اصفهان و تهران خود نمونههای اولیه پاساژهای امروزی هستند.
نظرات کاربران
UserName