بريدن روبان براي افتتاح
روبان پارچه اي دراز و باريك است كه در مراسمات افتتاح چيزي يا كاري شخص افتتح كننده آنرا ميبرد.
نظرات کاربران
UserName