نمايي از کعبه خانه خدا و مسجدالحرام
مسجد الحرام در گذر تاريخ و در توسعه هايى كه صورت گرفت، داراى درهاى بسيارى شد كه برخى از آنها، در هر دوره، نامى ويژه به خود گرفت. در حال حاضر، مسجد شمار فراوانى درِ كوچك و بزرگ دارد. درهاى كوچك اغلب در طرف مسعى است كه نامهاى آنها عبارت است از: باب بنى شيبه ، باب السلام، باب على، باب النبى، باب العباس و در دو سوى اين درها، باب مروه در برابر مروه و باب صفا در برابر صفا است. گفتنى است كه باب بنى شيبه از اعتبار خاصى برخوردار بوده است; زيرا پس از سقوط هُبَل از بام كعبه، آن را در كنار اين در دفن كردند و بنابراين، رفت و شد موحّدان در اينجا، به معناى كوبيدن بيشتر شرك و بت پرستى است. استحباب ورود از اين در به مسجد به همين دليل است.
نظرات کاربران
UserName