تصویر قديمي کعبه خانه خدا و شهر مكه
رسول الهي به قطاري از شتران که حاجيان را براي زيارت خانه خدا ميبرد، نظر فرمودند و گفتند: قدمي بر نميدارند مگر اين که براي آنان حسنهاي ثبت و گناهي محو ميشود، چون از مناسک فارغ شدند و اداي مسؤوليت را به پايان بردند به آنان اعلام شود، بنايي را بنا کرديد، آن را خراب نکنيد، و آنچه بر شما گذشت شما را کفايت کرد، براي آينده خود به نيکي کردن و انجام عمل صالح و طاعت و عبادت برخيزيد. بحار، ج96، ص50; دعائم الاسلام، ج1، ص294
نظرات کاربران
UserName