تصویر هوایی از شهر مکه و کعبه
مصالح ساختمانى مورد استفاده در بناى كعبه،سنگهاى سياهى بود كه از كوههاى اطراف مى‏آوردند.به همين دليل بناى آن بسيار مستحكم و استوار است. قرار گرفتن كعبه در امتداد وادى ابراهيم،سبب مى‏شد كه سيل به آن آسيب رساند.در اصل مسير اين سيل و وادى،همان طريق(راه)مسجد الحرام است كه آب را به سمت‏حرم سوق مى‏دهد.پيش از اين از زمان صدر اسلام در محل مسجد الرايه كه آن را مسجد الردم الاعلى مى‏ناميده‏اند،سيل بندى ساخته مى‏شد.با اين حال بيشتر اوقات سيل به سوى مسجد الحرام روانه شده و آن را مملو از آب مى‏كرد.مردم مكه براى هر يك از اين سيلهاى هولناك نامى انتخاب مى‏كردند و شمارش آنها را داشتند. (1) فهرست‏سيلهايى كه تا سال 1350 قمرى در مكه جارى شده و در كتابهاى تاريخ ثبت گرديده،هشتاد و پنج‏سيل است. (2) بعد از آن هم در سال 1384 سيل مهمى در مكه آمد كه عكسهاى آن باقى است. در سال 1039 در مكه سيلى آمد كه منجر به خرابى مهمى در بناى كعبه شد.
نظرات کاربران
UserName