تصویر کعبه خانه خدا و مسجدالحرام در شب

دستهاى از روايات بر اين نكته تأكيد دارند كه بناى كعبه به دست حضرت آدم(عليه السلام)بوده است. به گفته اين روايات، آغاز مراسم حج نيز به زمان حضرت آدم باز مىگردد. همچنانكه نامگذارى برخى از نواحى اطراف مكه و نيز مشاعر، در ارتباط با اخبارى است كه مربوط به حضرت آدم و همسرش حوّا است. اگر اين روايات را بپذيريم، بايد بگوييم كه مدت زمانى پس از آدم، خانه كعبه چندان محل توجه نبوده تا آن كه حضرت ابراهيم(عليه السلام) بار ديگر آن را تجديد بنا كرد. در اين صورت، در نگاهِ تاريخىِ قرآن، تاريخ مكه و كعبه با تاريخ قدمت انسان بر كره خاكى برابرى مىكند. آنچه قرآن مجيد بدان تصريح كرده، آن است كه كعبه به دست ابراهيم(عليه السلام) بازسازى شد. در عين حال، قرآن اين ديدگاه را نفى نمىكند كه زمانى دراز پيش از آن، اين خانه وجود داشته و سپس تخريب شده است.

نظرات کاربران
UserName