جمله ای از شهید بهشتی

به قاضی دادگاه نامه زده بود که: شنیدم وقتی به مأموریت میروی ساک خود را به همراهت میدهی. این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی.قاضی رو توبیخ کرده بود. حساس بود، مخصوصاً به رفتار قضات...

نظرات کاربران
UserName