تصاویر زیر حاصل انفجار یک بمب هسته‌ای
تصاویر زیر حاصلانفجار یک بمب هستهای کنترل شده است که در عرض چند ثانیه قارچ هستهای عظیمی را ایجاد میکند.
نظرات کاربران
UserName