جایی که آب و آتش به هم می‌رسند
در جزایر هاوایی نقطهای وجود دارد که مواد مذاب آتش فشانی وارد آب دریا میشوند و صحنههای بینظیری را خلق میکنند اما چه کسی جرات نزدیک شدن به این نقطه را دارد؟
دو عکاس جسور با نامهای نیک سلوی و سی جی کیل مرگ را به جان خریدهو با شنا خود را به نزدیکترین حد ممکن رساندهاند تا بتوانند تصاویر زیر را از تلاقی آب و آتش به تصویر بکشند.
اگر بدانید که دمای آب در محل این تلاقی تا 110 درجه بالا میرود و هر موج میتوانست آنها را به داخل مواد مذاب و کام مرگ بکشاند، شاید آنها را جسورترین عکاسهای جهان بنامید.
نظرات کاربران
UserName