نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري با تيله هاي رنگي
نقاشی دیجیتال فرمی از هنر است.مانند تکنیک های نقاشی سنتی مثل آبرنگ.رنگ روغن و... وسایل دیجیتالی توسط کامپیوتر کاربردی میشود که این وسایل شامل یک صفحه (لوحه) دیجیتالی.قلم نوری و نرم افزار نقاشی است. نقاشی دیجیتالی با دیگر فرم های هنر دیجیتالی تفاوت دارد به ویژه که شامل تعبیر و ترجمه کامپیوتر از مدل نمیشود. آرتیست از تکنیک های نقاشی برای ایجاد نقاشی دیجیتالی روی کامپیوتر استفاده میکند.
نظرات کاربران
UserName