نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري با خرگوشش در زمستان برفي
نقاشی دیجیتالی در مجموع به تصاویر خلق شده توسط رایانه که بهوسیله نرمافزارهای مختلف ایجاد میشود، اطلاق میگردد. این شاخه از گرافیک دو بعدی به شیوههای مختلف انجام میپذیرد درست مثل نقاشی دستی شیوههای مثل رئال یا سورئال دارد. تاریخچه نقاشی و ابزارهای آن به دوره انسانهای ما قبل تاریخ و گستردگی فرهنگها باز میگردد. تاریخچه نقاشی نشان دهنده یک پیوستگی، اگرچه شکسته شده در عهد عتیق است. در میان فرهنگها و پراکندگی قارهها، تاریخچه نقاشی یک رودخانه با قدرت در حال پیشرفت است که به سوی قرن ۲۱ ادامه یافته است.
نظرات کاربران
UserName