نقاشي ديجيتالي فانتزي كودكانه دختري شبيه فرشته
با ورود به عرصه دیجیتالی، تعاریف سنتی پدیدهها دستخوش تغییر شده است و هنر نقاشی از این امر مستثنی نیست. آنچه در نمایشگاه نقاشیهای دیجیتالی میبینیم، تركیبی از اجرای دیجیتالی زیباییشناسی هنری است كه متأثر از سبك انتزاعی مدرن مینماید. در این دسته از نقاشیها اجرا اهمیت بیشتری از مفهوم نقاشی دارد. به عبارت دیگر موضوع نقاشی در مرتبهای متفاوت از شیوههای بیانی كه اینجا امكانات نرمافزاری و سختافزاری كامپیوتری (بیشترین استفاده از قلم نوری) است، قرار میگیرد.
نظرات کاربران
UserName