لامپ روشن
انواع بسیار متعددی از شکل لامپها در کنار مفاهیم مختلفی که بر اساس آن عملکرد لامپ بنا گذاشته شدهاست وجود دارند.اما تمامی لامپها جنبههای مشترک متعددی دارند. مثل آنکه در تمامی لامپها بر هم کنش ک اشعه با یک میدان مغناطیسی در داخل روکش خلا شیشهای یا فلزی را داریم.بنابراین میبایست به طریقی انرِِِزی RF در خارج این روکش به آن تزویج نماییم این کار را معمولاً با پنجرههای سطحی یا حلقهها و پروبهای تزویجی هم محور انجام میدهیم.
نظرات کاربران
UserName