لامپي در دست
بعضی از کشورها رغبت زیادی به جایگزینی بعضی از انواع لامپهاي الئیدیها به جاي لامپهاي قديمي نشان دادهاند، مانند برنامه جایگزینی لامپهای رشتهای رایج در استرالیا تا سال ۲۰۱۰، چون این لامپها از لحاظ بازده تبدیل الکتریسیته مقرون به صرفه نیستند. کمتر از ۳٪ انرژی دریافتی به نور تبدیل میشود.تقریبا تمام انرژی دریافتی به گرما تبدیل میشود که باعت گرمی هوا میگردد و باید توسط تهویههای مطبوع یا هواکشها از ساختمان دفع شود که اغلب باعث اتلاف بیشتر انرژی میشود.در بعضی مناطق تاریک و سرد که به گرما و نور نیاز دارند گرمای تولید شدهٔ ناخواسته، ممکن است دارای ارزش باشد.
نظرات کاربران
UserName