لامپ كم مصرف
لامپ فلوئورسنت فشرده یا لامپ کممصرف نوعی لامپ فلوئورسنت (مهتابی) هستند. بسیاری از این لامپها برای جایگزینی با لامپهای التهابی قدیمی ساخته شدهاند، زیرا با سرپیچهای لامپهای التهابی سازگارند. لامپهای فلوئورسنت فشرده در مقایسه با لامپهای التهابی، نور یکسانی را با مصرف انرژی کمتر تولید میکنند و نیز عمر درازتری دارند، ولی قیمت آنها بیشتر است. این لامپها مانند همهٔ لامپهای فلوئورسنت دارای مقادیر کمی جیوه هستند و همین موضوع دورریختن آنها را پیچیده میکند.
نظرات کاربران
UserName