لامپ
لامپهای رشتهای شامل یک محفظه شیشهای (یک جام یا جباب) که توسط گازی بیاثر پر شدهاست تا تبخیر رشته را کم کند میشود. درون حباب یک رشته از تنگستن قرار دارد که از سرتاسر آن جریان الکتریکی عبور داده میشود. جریان باعث گرم شدن رشته به دمایی شدیداً بالا میشود (نوعاٌ ۲۰۰۰ تا ۳۳۰۰ درجه کلوین بسته به نوع رشته، سایز، شکل، و مقدار جریان عبور داده شده). رشتهٔ داغ شده از خود نوری ساطع میکند که حدوداً یک طیف موج پوستهای را شامل میشود. قسمت مطلوب این طیف موج نور مریی است، اما عمده انرژی صرف تولید نور طول موجهای نزدیک مادون قرمز میشود.
نظرات کاربران
UserName