لامپ روشن
لامپهای رشتهای تقریباً بارهایی مقاومتی با ضریب توان ۱ هستند. یعنی توان واقعی (وات) استفاده شده با توان ظاهری (ولت آمپر) یکساناند. مقاومت واقعی رشته به دمای آن وابستهاست. دمای رشته سرد حدوداً لامپ روشن یک پانزدهم است. مثلا، لامپ ۱۰۰ وات ِ ۱۲۰ ولت حدوداً ۱۴۴ اهم مقاومت دارد در حالی که مقاومت سرد بسیار پایین تر است (حدوداً ۹٫۵ اهم). از آنجا که لامپهای رشتهایی بارهای مقاومتی هستند، دیمرهای ترایاکی ساده میتوانند به راحتی به عنوان مدار کنترل روشنایی آنها مورد استفاده قرار گیرند. اتصالات الکتریکی ممکن است نشان "T" داشته باشند که نشان میدهد آنها به منظور استفاده در مدارات کنترلی با جریان هجومی بالای لامپهای تنگستن طراحی شدهاند. برای لامپهای ۱۲۰ ولت ۱۰۰ وات عمومی، جریان در حدود ۰٫۱۰ ثانیه ثابت میشود، و لامپ پس از حدوداً ۰٫۱۳ ثانیه به ۹۰٪ روشنایی کامل خود دست مییابد.
نظرات کاربران
UserName