يك لامپ شكسته و يك لامپ سالم
لامپ وسیلهای است تعویض پذیر که برای تبدیل الکتریسیته به نور طراحی شدهاست.این وسیله اکثرا از پایه سرامیکی، فلزی، شیشهای، یا پلاستیکی که اتصال الکتریکی با پایه لامپ را برقرار میکند.این اتصال ممکن است یا یک سرپیچ، دو پایه فلزی با دو فلز کلاه شکل برقرار شود.
نظرات کاربران
UserName