لامپي به شكل مغز
مورخين ۲۲ مخترع پیش از سوان و ادیسون را به عنوان مخترع لامپ رشته اي نام میبرند. ایشان بیان کردند که اختراع ادیسون توانست به خاطر چند ویژگی از بقیه پیشی بگیرد: مواد بکار گرفته شده مناسبتر، ایجاد خلأیی مناسبتر نسبت به دیگران و تولید لامپی با مقاومت بیشتر که باعث میشد توزیع نیرو از منبع انرژی مرکزی مقرون به صرفه باشد. مورخ دیگری به نام توماس هوگس، موفقیت ادیسون را ناشی از تولید یک منبع نوری ابتدائی ولی جمع و جور میداند. لامپ قطعهای کوچک از سیستم نوردهی الکتریکی بود و حیاتیتر از ژنراتور غولآسای شاهکار ادیسون و خط تغذیه او و سامانه توزیع موازی او نبود. در حالی که بقیه مخترعان با لامپها و ژنراتورهایی که دارای نبوغ و شگرفی مشابه خیلی وقت پیش فراموش شدند چون سازندگان آنها را در یک سیستم جامع روشنایی ارائه نکرده بودند.
نظرات کاربران
UserName