مردي نشسته روي لامپ
دانشمندان فهميدند که یک گاز بیاثر به جای خلأ باعث تاخیر در تبخیر میشود. هم اکنون لامپهای مصرف عمومی که توانی بیشتر از ۲۵ وات دارند با مخلوطی از مقدار زیادی آرگون و کمی نیتروژن یا کریپتون پر میشوند. در هر حال رشتهای که در حباب پر شده با گاز پاره میشود نی تواند یک قوس الکتریکی ایجاد کند که ممکن است به ترمینالها منتقل شود و شار جریان بسیار زیادی را ایجاد کند. رشتههای هادی داخلی نازک و محافظتهای ساخته شده دیگر به عمد قرار داده شدهاند تا به عنوان فیوز در لامپ عمل کنند. در لامپهای ولتاژ بالاتر نیتروژن بیشتری به کار برده میشود تا امکان جرقه زدن را کاهش دهند.
نظرات کاربران
UserName