لامپي روشن ميان لامپهاي خاموش
برای بهبود بازده لامپ، رشته اکثراً شامل سیم پیچی از سیم مرغوب است که به نام فنر پیچیده شده 'coiled coil' مشهور است. برای لامپ ۱۲۰ وات ۱۲۰ ولتی، طول رشته پیچیده نشده اکثراً ۵۸۰ میلیمتر است و قطر رشته ۰٫۰۴۵ میلیمتر است. یکی از مشکلات اصلی لامپ استاندارد الکتریکی تبخیر رشتهاست. تفاوتهای کوچک در مقاومت طول رشته باعث ایجاد نقاط داغ در مناطقی که مقاومت بیشتری دارند میشود. تفاوت ۱٪ در قطر رشته باعث کاهش ۲۵٪ عمر میگردد. نقاط داغ سریعتر از نقاط دیگر رشته بخار میشوند و این باعث افزایش مقاومت آن نقاط و تشکیل فیدبک مثبتی میشود که در نهایت به ایجاد یک شکاف در یک رشته ناسالم میشود.
نظرات کاربران
UserName