جعبه اي از لامپ
لامپ رشتهای (که با نامهای لامپ حبابی، لامپ التهابی، حباب نور تابان، لامپ سفیدگرمایی و لامپ سیمابی نیز نامیده شده.) منبع نور مصنوعی است که نور سفید درخشانی از خود ساطع میکند، (یک اصطلاح عمومی برای تمام لامپهایی که توسط گرما از خود نور میتابانند و شامل یک قسمت تیرهاست که از خود نور میتاباند). یک جریان الکتریکی از یک رشته نازک عبور میکند که تا حد نور دهی آن را گرم میکند. یک حباب شیشهای بسته شده از رسیدن اکسیژن به رشته جلوگیری میکند که در غیر این صورت رشته سریعاً اکسیده و خراب خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName