قاب گرافيكي تابلوي راهنماي خيابانها
عرصه جدید ایجاب كرده كه هنر گرافیك علاوه بر عناصر بصری خط و رنگ به حجم و نور روی آورده و از حركت به عنوان عامل موثری برای انتقال مفاهیم بصری سود جوید. علاوه بر اینها در تبلیغات نیز هنر گرافیك یكی از پایه های اساسی به شمار می آید. در رشته های مختلف تبلیغات مانند تبلیغات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تجاری از هنر گرافیك به عنوان زبان تصویری استفاده می كنند.
نظرات کاربران
UserName