قاب گرافيكي كاغذي ميان پاكت نامه
روشها یا سبکهای تبلیغاتی در هر کشور نشان دهنده فرهنگ رایج و حاکم بر آن کشور است برای شناخت فرهنگ بومی هر کشور، باید عوامل اثرگذار بر رفتارهای اجتماعی را مطالعه کرد. عوامل اثرگذار بر رفتارهای اجتماعی عینا میتوانند بر سبکها و روشهای تبلیغاتی نیز موثر باشند.
نظرات کاربران
UserName