اسكلت و استخوان و رگهاي بدن انسان
دستگاه گردش خون(به انگلیسی Cardiovascular system) یکی از دستگاههای بدن است. کار این دستگاه به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا(آمینواسید، الکترولیت، لنف)، انواع گازهای مورد مصرف بدن همچون اکسیژن و دفع مواد زاید حاصل از متابولیزم سلول هاست. بطور کلی، چرخش خون در بدن به دو چرخه(گردش) ششی، که در حین آن خون توسط قلب به درون ششها هدایت شده و در آنجا اکسیژن دریافت میکند، و چرخه سیستمیک (کل بدن منهای بخش گازی ریه)، که در حین این چرخه خون توسط قلب به کل بدن هدایت شده و اکسیژن و مواد غذایی را به کل سلولهای بدن می رساند. دستگاه گردش خون شامل تمام رگهای بدن به استثنا رگهای لنفی بوده و یک سیستم بسته محسوب میگردد و بنابراین سلولها و اجزای خون هرگز از رگها خارج نمیگردند.لازم به یادآوری است که در گونه ای از بی مهره گان، سیستم گردش خون، یک سیستم باز محسوب میگردد.
نظرات کاربران
UserName