آکسون (رشته عصبي) بدن انسان
آکسون یا آسه رشته بلند و باریکی است که از یاخته عصبی یا نورون، برآمدهاست و پیامهای الکتریکی را از جسم سلولی نورون (سوما) به بیرون هدایت میکند. هر نورون تنها یک آکسون و چندین دندریت دارد. پیام الکتریکی پس از آنکه به جسم سلولی رسید، در آنجا پردازش شده و سپس به آکسونها فرستاده میشود. پیام الکتریکی در درازای اکسون منتقل شده و به پایان اکسون که پایانه عصبی نام دارد میرسد. پایانه عصبی یا با دندریت نورون دیگر ارتباط برقرار کرده و یا به یک یاخته ماهیچهای و یا یاخته غدهای میرسد. در پایانههای عصبی ریزساختار ویژهای بنام سیناپس تشکیل میشود که از راه سیناپس پیام سلول عصبی به یاخته بعدی راه مییابد.
نظرات کاربران
UserName