رگهاي بدن انسان
رگها لولههایی باریک در بدن جانوران و بخشی از دستگاه گردش خون هستند که خون را در سراسر بدن حمل میکنند. طول مجموع رگهای بدن انسان برابر با ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر ‏(۶۰۰۰۰ مایل) میشود که دو برابر دور زمین است. انواع رگها عبارتند از :1- سرخرگ(شریان) مانند سرخرگ آئورت 2- سیاهرگ(ورید) 3- مویرگ (کوچکترین رگها)
نظرات کاربران
UserName