قلب انسان
قلب یا دل یک اندام ماهیچهای است که مسئول پمپ خون به شریانها ب‍هوسیلهٔ حرکات ضرباندارمتناوب است و به این صورت خون را به همهی نواحی بدن ارسال میکند. قلب انسان به طور متوسط حدود 70 بار در دقیقه میتپد. قلب انسان در سمت چپ بدن در ناحیه ی سینه ای (توراسیک) بدن قراردارد و به گونهای قرارگرفتهاست که رأس (apex)آن به سمت چپ و پایین قرارمیگیرد و همواره بخشی از آن درحال فعالیت و بخشی در حال استراحت است و در هر بار ضربان، قلب به مدت 0.4ثانیه در حال استراحت خواهدبود. بافت قلب نیز همچون دیگر بافتهای بدن نیاز به تغذیه دارد که تغذیهی قلب برعهدهی عروق کرونری(تاجی) میباشد.
نظرات کاربران
UserName